PROPOZICE KE STAŽENÍ - připravujeme...

 

FOREIGN PARTICIPANTS PLEASE DOWNLOAD ALL SHOW INFO IN ENGLISH - in progress...

 

 

 

PROPOZICE

    

Termín a místo konání show: 17. - 20. 10. 2019, GALLOWAY FARMA ROUPOV

       

  1. řádná uzávěrka přihlášek:               
  2. pozdní uzávěrka přihlášek:               

(jednorázový poplatek za pozdní podání přihlášky ve výši 250,- Kč)

  1. velmi pozdní uzávěrka přihlášek:   

(jednorázový poplatek za velmi pozdní podání přihlášky ve výši 300,- Kč)

 

Přihlášky proto zasílejte VČAS A POUZE EMAILEM na e-mailovou adresu:

PRIHLASKYBRQS@GMAIL.COM nebo SWC.PRIHLASKY@GMAIL.COM

 

Pořadatel:             Ing. Bc. Lucie Ledecká, Ing. Martina Malinová, Ph.D. & CZQHA

Datum konání:      17. - 20. 10. 2019

Místo konání:        Galloway Farma, Roupov 28, 334 53, Česká republika

       GPS: 49.537158,  13.246182

       /krytá hala 30x60m, venkovní kolbiště 25x50m, krytá kruhovka ø 16m/

 

Rozhodčí:                  Rick LeMay (Španělsko) 

Ringsteward:             Mgr. Jitka Kynclová

Show Manager:          Ing. Bc. Lucie Ledecká

Show Office:              Bc. Daniela Bartošová

Equipment Judge:      Ing. Martina Malinová, PhD.

Doorman:                  Lukáš David                                      

Veterinární dozor:                                      

Zdravotník:                                    

Předávání ocenění:     Gabriela Kaslová

Komentátor:              Jiří Steinbach, Martina Malinová                

 

KANCELÁŘ:

Kancelář bude otevřena ...................................................................

Kancelářský poplatek zahrnuje přidělení jednorázových startovních čísel.

 

Důležité!!!  Soutěžící, kteří zaslali veškeré potřebné dokumenty řádně a v termínu, NEMUSÍ čekat, budou odbaveni přednostně, nahlásí jméno a dostanou startovní číslo BEZ ČEKÁNÍ.

 

Startovné - viz přihláška.

Prvních šest umístěných obdrží stužky, peněžní a nepeněžní ocenění dle aktuálního stavu.

 

USTÁJENÍ:

Celková cena za celou dobu konání závodů (pátek – neděle) je .......................,- Kč za box. Ceny jsou uvedeny bez DPH!!! V ceně ustájení je zahrnuto seno, voda a první podestýlka. Nádoby na vodu, jádro a ostatní nutno mít vlastní.

 

Sdílení boxů je možné! Pouze kus za kus a pohlaví za pohlaví! V případě zájmu o sdílení boxu prosím směřujte dotaz na show management.

Rezervace boxů prostřednictvím řádně odeslané přihlášky!

Po 1. řádné uzávěrce nelze garantovat volné boxy!!!

Pro pozdní rezervace není možno garantovat volné boxy.

 

UBYTOVÁNÍ:                 

  • Penzion U Josefa, Merklín 92, 334 52, tel.: +420 377 912 070, mobil: +420 606 456 960  www.penzionmerklin.cz
  • Penzion Alfa Přeštice, Havlíčkovo nám. 257, 334 01 Přeštice, tel.: +420 777 855 069

     www.penzion-alfa.cz

 

STRAVOVÁNÍ:

Bude dostupné po celý den v areálu farmy.

 

PŘIHLÁŠKY:

  1. řádná uzávěrka přihlášek:

Přihláška zaslaná elektronicky, případně poštou, se všemi přílohami, je platná pouze tehdy, je-li zcela vyplněná, bylo-li zaplaceno startovné, a pokud byly k přihlášce připojeny kopie těchto dokladů:

- AQHA Certificate of Registration

- kopie platného členského průkazu AQHA nebo AQHYA, popř. CZQHA

 

2. pozdní uzávěrka přihlášek: 

Soutěžící je srozuměn, že s pozdním podáním přihlášky se váže povinnost odpovědné osoby uhradit jednorázový poplatek za její urychlené zpracování. Poplatek byl stanoven ve výši 250,- Kč (popř. 12€)

3. nejpozdnější termín pro podání přihlášky: 

Soutěžící je srozuměn, že s velmi pozdním podáním přihlášky se váže povinnost odpovědné osoby uhradit jednorázový poplatek za její urychlené zpracování. Poplatek byl stanoven ve výši 300,- Kč (popř. 15€)

 

ÚDAJE PRO PLATBU:

Peněžní ústav:
Adresa:
Účet číslo:
Kód banky:
Variabilní symbol: VAŠE ČLENSKÉ ČÍSLO AQHA NEBO CZQHA
Jméno majitele účtu:
Adresa majitele účtu:

 

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY:

Veterinární podmínky pro show jsou stanoveny Krajskou veterinární správou v Plzni a zveřejněny na www.bohemian-rhapsody-quarter-show.cz .

Veterinární přejímka


Všichni koně, kteří se účastní show, jsou povinni projít veterinární přejímkou, jejíž rozpis bude uveřejněn na www.bohemian-rhapsody-quarter-show.cz. Koně, kteří nebudou mít příslušné veterinární osvědčení pro přesun za účelem konání sportovních akcí se všemi předepsanými náležitostmi platnými pro rok 2017, nebudou vpuštěni do areálu!

 

Každý majitel koně či předvádějící předloží show managementu / veterináři příslušné doklady pro převoz koně v souladu s veterinárními požadavky.

 

Koně musí být zdraví a mít všechna řádná očkování dle platného schématu a vyšetření nezbytná pro transport koní a účast na soutěžích (dle veterinárních podmínek ČR).

Majitelé koní, či předvádějící garantují skutečnost, že ve stáji, ze které koně pocházejí, se nevyskytuje žádné nakažlivé onemocnění.

 

Pro doping a stanovování přípustných hladin vyjmenovaných léků, stejně tak jako pro posuzování jakýchkoli přípravků s možností vlivu na výkon nebo vzhled koně, se vztahují příslušná ustanovení AQHA Handbook of Rules and Regulations pro rok 2017. Majitelé koní a předvádějící podáním přihlášky souhlasí s případným dopingovým testem.

 

Dle Pravidel AQHA 2017 má rozhodčí nebo showmanagement právo vyloučit koně za závodů pro týrání nebo nepřiměřeně kruté zacházení.

 

DALŠÍ PODMÍNKY:

Pořadatel se svým pořadatelským týmem si vyhrazují právo na změnu těchto PROPOZIC, včetně práva na změnu místa konání nebo zrušení akce ze zvlášť závažných důvodů za současného vrácení již zaplacených poplatků. Pořadatel se svým pořadatelským týmem si také vyhrazují právo na spojení více soutěží do jednoho dne v případě nižšího počtu startujících, a to po dohodě s jezdci.

Soutěžící, majitelé koní, členové doprovodného týmu a další osoby včetně návštěvníků jsou povinni dodržovat pokyny pořadatelů a dbát obecných zásad bezpečnosti. Průběh akce se řídí AQHA Handbook of Rules and Regulations pro rok 2018, které jsou k dispozici u show managementu a veřejně přístupné na www.aqha.com , a dále schváleným Řádem ochrany zvířat.

Mezi pořadateli na jedné straně a návštěvníky, účastníky a majiteli koní na straně druhé není účastí na této akci uzavírán žádný smluvní vztah.

Odpovědnost za škodu na vnesených či odložených věcech je vztahem mezi provozovatelem areálu a poškozenou osobou, za předpokladu naplnění podmínek příslušných ustanovení občanského zákoníku.

Ustájení (uložení) koně v areálu je možné pouze na základě dohody s osobou pověřenou pro tyto záležitosti. Areál není střežen. Místa určená k uložení věcí, např. sedel, tak musí být výslovně označena. Provozovatel areálu si vyhrazuje právo vykázat vozidla, která budou určena k přenocování.  Psi musí být po celu dobu akce na vodítku.

Majitelé koní, předvádějící, doprovodné osoby a další účastníci zprošťují pořadatele jakékoli odpovědnosti za škodu na zdraví nebo za ztrátu, odcizení či poškození věcí (včetně zvířat) a finanční škodu, s výjimkou případů, kdy toto není obecně závaznými právními předpisy dovoleno.

 

Odpovědnost za škodu způsobenou zvířaty nebo jinými věcmi nese osoba, která je za věc odpovědná. Odpovědnost za škodu způsobenou osobami nese ten, kdo škodu způsobil nebo jeho zákonný zástupce.

 

Doporučujeme majitelům koní uzavřít své vlastní pojištění odpovědnosti.  Show management je oprávněn ukládat návštěvníkům, účastníkům, majitelům a doprovodným osobám pokyny, příp. vykázat z areálu osoby, které svým chováním narušují průběh akce a ohrožují bezpečnost osob nebo zvířat; stejné oprávnění má i rozhodčí.

 

V hale není povoleno lonžovat koně.

VENKOVNÍ KOLBIŠTĚ: Trénink bez omezení.